Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 năm 2015, 00:00

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tiếp tục thi đua nước rút

Kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2015), Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Đoàn kết thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phó Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đình cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sáng tạo, trong 5 năm qua (2011-2015), Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thương Trung ương và tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Hàng năm, Ban đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng và triển khai những nhiệm vụ của năm tiếp theo. Các đơn vị trực thuộc Ban đã xây dựng, thống nhất nội dung các tiêu chí và ký kết giao ước thi đua. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng và ban hành quy định về chuẩn mực đối với cán bộ, đảng viên:”Sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và duy trì “Kỷ cương, trách nhiệm” và thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sample Image

 

Văn nghệ chào mừng

Qua đó, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Cụ thể, hệ thống các văn bản lãnh đạo và quản lý về thi đua, khen thưởng đã cơ bản được hoàn thiện; phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu, rộng trong cả nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên; công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” được đẩy mạnh và có hiệu quả thiết thực.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, trong 5 năm qua Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương có 33 lượt tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, 56 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 12 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 32 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; 123 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giấy khen của Trưởng ban…

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chỉ đạo điểm Đại hội thi đua yêu nước của Bộ Công an và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tham mưu với các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước các bộ, ngành, địa phương. Triển khai kế hoạch, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

 Active Image

 

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010-2015

 

Năm 2015, là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch năm (2011-2015). Đây cũng là năm tiền đề quan trọng thực hiện nhiệm vụ của năm 2016-2020, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục kế thừa những thành tích đã đạt được qua 68 năm xây dựng và trưởng thành kể từ khi Bác Hồ ký, ban hành Sắc lệnh thành lập Viện Huân chương thuộc Phủ Chủ tịch nay là Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Phát huy thành tích đã đạt được, trong 5 năm tới, Ban Thi đua-Khen  thưởng Trung ương tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Thứ hai, nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020”. Thứ ba, đôn đốc ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua các cấp. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua. Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng của các cấp, các ngành; khen thưởng kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp, các ngành; củng cố bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cuối cùng là tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ phát động.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hà đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 với phương châm”Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban giai đoạn 2015-2020”.

 

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ