Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 năm 2015, 00:00

Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 2014-2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 108/CTPH-TLĐLĐVN-BTĐKTTW ngày 24 tháng 01 năm 2014 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018; nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 -CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày 09/6/2014, Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018. Chương trình tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về vai trò, vị trí của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng của Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đặc biệt trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Tổ chức và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong lực lượng lao động, đồng thời sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước để học tập rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình trong phạm vi toàn tỉnh.
 
Qua các phong trào thi đua cần tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động, những đề tài, sáng kiến giải pháp hữu ích... làm lợi về hiệu quả kinh tế, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới.
 
Lãnh đạo Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng ký kết chương trình phối hợp.
 
Từ những nội dung trên, hai đơn vị đã xác định trách nhiệm của các bên trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018. Thường xuyên trao đổi thông tin và đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối 

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ