Thứ 4, Ngày 02 tháng 03 năm 2022, 09:54

Xây dựng hệ sinh thái về truyền thông giáo dục nghề nghiệp 2022

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp năm 2022.
Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp là 01 trong 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 534/QĐ-LĐTXH ngày 07/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 270/QĐ-TCGDNN ngày 18/6/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" theo Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021; Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021; Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027 theo Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021…

Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động truyền thông và hình thức triển khai, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, kênh, sóng riêng về giáo dục nghề nghiệp, phát thanh đến cơ sở, người dân, bảo đảm thông tin tin cậy, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng về hình ảnh, vị thế, thông điệp về giáo dục nghề nghiệp gắn với 02 biểu tượng Skilling Up Vietnam và Worldskills Vietnam, ngày kỹ năng lao động Việt Nam, tuần lễ kỹ năng nghề...

Chủ động tham gia, định hướng các mạng xã hội về giáo dục nghề nghiệp bảo đảm thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, gia đình, nhà giáo, người học; từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tích cực trao đổi, phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong việc triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện truyền thông của Tổng cục: Website, Fanpage,… để tạo được sự lan tỏa, đồng nhất trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam tại địa phương theo Công văn số 860/TCGDNN-VP ngày 05/5/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam; Công văn số 1897/TCGDNN-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc điều chỉnh thời gian và hình thức nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam; theo đó, thời hạn nhận tác phẩm dự thi được kéo dài đến hết ngày 31/3/2022.

Theo Dân Trí

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ