Thứ 6, Ngày 10 tháng 06 năm 2022, 15:29

"Khoán sản phẩm" cho người đứng đầu: Bước đột phá trong học và làm theo Bác

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi trong thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"". Đảng bộ tỉnh Hải Dương xác định, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Mặc dù phải giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã dành nhiều thời gian bàn bạc kỹ lưỡng, khẩn trương ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 5-8-2021, về thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, đề ra 6 nhóm công việc, trong đó nhấn mạnh nội dung mang tính cốt lõi, thiết thực của việc vận dụng học đi đôi với hành. Đó là yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể xây dựng chương trình toàn khóa và kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá, sáng tạo; các hạn chế, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn, những vấn đề tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn một số việc trọng tâm đăng ký thực hiện nhằm xử lý, khắc phục và tạo sự chuyển biến rõ nét.
Khoán sản phẩm cho người đứng đầu: Bước đột phá trong học và làm theo Bác - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các tầng lớp nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hải Dương, tháng 11-2020_Ảnh: TTXVN

Đối với cấp tỉnh, ngay trong kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 nhóm nội dung công việc đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay, đó là: 1- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời, chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp, sáng tạo; 2- Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị xanh, thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu; 3- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Đây chính là việc vận dụng sáng tạo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhằm nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong thời kỳ mới.

Theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy cấp huyện và cơ sở tiến hành bổ sung, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội sát với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị mình để tập trung chỉ đạo giải quyết. Chỉ tính riêng năm 2021, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hải Dương đã lựa chọn 36 công việc đột phá để thực hiện dứt điểm trong năm, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đăng ký công việc đột phá thực hiện trong năm 2022.

Gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ tỉnh luôn nhất quán quan điểm: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Có làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh thì mới nâng cao được năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, gánh vác được trọng trách mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh giao phó.

Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương từng bước chỉ đạo hoàn thiện các hệ thống quy định, văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó chú trọng phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đề cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm, tự giác nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì tiếp tục phát huy hơn nữa, cái gì còn khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bản cam kết việc thực hiện trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 - 2030". Đồng thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản về công tác cán bộ, như: Quy định tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử cho phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chỉ đạo hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành quy chế làm việc; quy định tiêu chuẩn, số lượng và quy trình bổ nhiệm trưởng, phó phòng; quy định về chuyển đổi vị trí công tác; rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng và ban hành Kế hoạch "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước".

Với phương châm kiên quyết, kiên trì, có kế hoạch, bước đi phù hợp, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và giữ vững ổn định chính trị, xã hội, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII cũng như triển khai các yêu cầu, quy định đối với công tác cán bộ được tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc, đã và đang thể hiện quyết tâm chính trị và sự tâm huyết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo khắc phục kịp thời nội dung các kết luận thanh tra, kiểm tra của các đoàn kiểm tra trung ương, các thông tin báo chí nêu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan… Chỉ tính riêng năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 90 đảng viên và 23 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 17 tổ chức đảng có vi phạm, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 67 đảng viên có vi phạm, trong đó 34 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Tiến hành kiểm tra 589 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 299 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 351 đảng viên và 404 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 64 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 44 đảng viên và 6 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 4 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 527 tổ chức; tiếp nhận 470 lượt đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức, cá nhân đề ra biện pháp khắc phục; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Qua kiểm điểm, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và những việc cần làm ngay.

Theo kế hoạch đề ra, quý II-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương tại một số địa phương, đơn vị.

Khoán sản phẩm cho người đứng đầu: Bước đột phá trong học và làm theo Bác - 2

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương trao đổi với các doanh nghiệp về sự cần thiết chuyển đổi số_ Ảnh: Thành Chung

Nghiêm túc, quyết liệt từ trên xuống, "khoán sản phẩm" cho người đứng đầu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy" và "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Hải Dương luôn coi trọng tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Xác định gương mẫu là phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng bộ tỉnh trong mọi điều kiện, mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh hiện nay, tỉnh Hải Dương đang phấn đấu "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá", đặt ra nhiều mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, nhằm khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát triển kinh tế, tỏa sáng văn hóa xứ Đông. Điều đó càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Đảng bộ tỉnh cần phát huy năng lực, lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc, lấy kết quả, hiệu quả thực hiện trách nhiệm được giao làm thước đo, tương xứng với vị trí của mình đang đảm nhiệm.

Thường trực Tỉnh ủy xác định người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có vai trò quan trọng, là người tập hợp khối đại đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc gương mẫu, nêu gương cần được làm đồng bộ theo tinh thần "trên trước, dưới sau", trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nội dung học tập, làm theo và nêu gương của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần rõ việc, gắn với nhiệm vụ chính trị, mang tính sáng tạo, bứt phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm, các điểm nghẽn, vấn đề còn tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự thống nhất giữa lời nói đi đôi với việc làm của người đứng đầu theo phương châm "3 không" (không nói không; không nói khó; không nói có nhưng không làm); "5 rõ" (rõ người; rõ việc; rõ tiến độ; rõ hiệu quả; rõ trách nhiệm); "6 dám" (dám nghĩ; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám nói; dám đột phá sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách).

Với quyết tâm trên, tháng 4-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định phê duyệt đợt 1 gồm 178 công việc đột phá, sáng tạo năm 2022 cho 90 đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là nhóm những công việc bảo đảm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh lãnh đạo theo quy định gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mà các đồng chí đang lãnh đạo, quản lý. Theo quyết định phê duyệt, mỗi đồng chí lựa chọn đăng ký nhiều nhất là 5 công việc, ít nhất là 1 công việc đột phá. Nội dung công việc mà mỗi đồng chí đăng ký và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận, giao nhiệm vụ hầu hết tập trung vào những vấn đề "nóng", như: Công tác quy hoạch của địa phương (các đồng chí Bí thư Thành ủy Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương); công tác giải phóng mặt bằng (các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn, Cẩm Giàng); cải cách thủ tục hành chính (các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang); xây dựng nông thôn mới (đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Sách); xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản, phát triển nông nghiệp hàng hóa (các đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ); lĩnh vực tài nguyên, môi trường (các đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh); lĩnh vực chuyển đổi số (các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)… Những công việc trên đòi hỏi tính sáng tạo, đổi mới, khi thực hiện sẽ mở ra hướng phát triển đột phá, tạo điểm nhấn về kinh tế - xã hội cho địa phương, đơn vị; hoặc là những công việc còn tồn đọng, bức xúc lâu nay chưa được giải quyết, đang gây cản trở cho sự phát triển chung, được cán bộ, đảng viên và nhân dân mong mỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu để tháo gỡ, cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết dứt điểm trong năm 2022.

Khoán sản phẩm cho người đứng đầu: Bước đột phá trong học và làm theo Bác - 3

Dây chuyền lắp ráp thân xe ô tô tại Công ty TNHH Ford Việt Nam ở tỉnh Hải Dương_Ảnh: Thành Chung

Công tác đánh giá cán bộ sẽ chặt chẽ và đi vào thực chất hơn

Từ việc tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh về mặt đạo đức đến "khoán sản phẩm" cho người đứng đầu đợt 1 là dịp để các đồng chí lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có sự trăn trở, suy ngẫm sâu sắc về vai trò, vị trí, trọng trách đang đảm nhiệm, gánh vác. Xác định xem đơn vị, địa phương mà mình đang lãnh đạo, quản lý cần có sự sáng tạo thế nào để bứt phá đi lên hoặc có điểm nghẽn, tồn đọng gì lớn để đứng ra tháo gỡ, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Việc thực hiện các công việc đột phá, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ được theo dõi, giám sát, đánh giá, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, công bằng, công khai, minh bạch. Thực hiện đánh giá liên tục, công khai, đa chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá hiệu quả thực hiện công việc đột phá của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đánh giá tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh.

Thời gian tới, khi 178 công việc đột phá, sáng tạo mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho cá nhân các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi vào thực hiện bài bản, nghiêm túc, sẽ tạo luồng gió mới về sự gương mẫu, nêu gương trong toàn Đảng bộ tỉnh, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm của người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tạo sự bứt phá mới, tăng tốc trong thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân trong tỉnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là điểm tựa vững chắc về lý luận, về tinh thần của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Thực hiện bước đột phá trong xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, là sự thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn, là bước đi mới cần tiếp tục nhân rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, là chìa khóa, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương trong năm 2022 và tạo đà cho những bước đi vững chắc trong những năm tiếp theo. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh Hải Dương bảo đảm tính khách quan trong công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, trọng dụng người có đức, có tài để mang sức ra phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Xuân Thăng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Theo www.tapchicongsan.org.vn

Theo Dantri.com.vn

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ